Oferta publiczna (umowa)

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą OFERTĄ PUBLICZNĄ w celu dalszej udanej współpracy z nami. Korzystając z usług https://proxy-seller.com, automatycznie potwierdzasz swoją świadomą zgodę na niniejszą OFERTĘ PUBLICZNĄ. 


1.1 Należy uważnie przeczytać niniejszą PUBLICZNĄ OFERTĘ SPRZEDAWCY PROXY (zwaną dalej "Umową"), ponieważ ma ona zastosowanie do Usług SPRZEDAWCY PROXY dostępnych na stronie internetowej znajdującej się pod adresem https://proxy-seller.com  (zwanej dalej "Stroną internetową").


1.2 Uzyskując dostęp i/lub korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Umowę i zawiera prawnie wiążącą umowę z SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD (zwanym dalej "PROXY-SELLER"), niezależnie od tego, czy zarejestrował Konto osobiste, czy nie. 


1.3 Użytkownik może być określany jako "Ty" lub "Klient" w niniejszej Umowie.  


1.4 Użytkownik ma prawo do odwiedzania Strony i/lub korzystania z Usług PROXY-SELLER tylko wtedy, gdy w pełni zgadza się z niniejszą Umową. Korzystanie z Usług PROXY-SELLER oznacza potwierdzenie świadomej zgody na niniejszą Umowę, wszelkie inne załączniki do niniejszej Umowy związane z korzystaniem z Usług PROXY-SELLER, a także wszelkie inne dokumenty, o których mowa w niniejszej Umowie.


1.5 Jeśli użytkownik nie przeczyta uważnie, nie zrozumie w pełni lub nie zgadza się z niniejszą Umową, musi natychmiast opuścić Witrynę i zaprzestać korzystania z Usług PROXY-SELLER. 


1.6 Akceptując niniejszą Umowę, użytkownik zgadza się z jej warunkami. Użytkownik akceptuje niniejszą Umowę, gdy (1) zaznaczy pole wskazujące na akceptację Umowy w momencie tworzenia Konta osobistego lub (2) wypełni i potwierdzi Formularz zamówienia, który odnosi się do niniejszej Umowy. 


1.7 Dostęp do Usług jest zabroniony w takich celach jak: monitorowanie ich dostępności, wydajności lub funkcjonalności, lub w innych celach porównawczych lub konkurencyjnych.  


1.8 Bezpośrednim konkurentom PROXY-SELLER zabrania się dostępu do Usług, chyba że za uprzednią pisemną zgodą PROXY-SELLER. 


1.9 Niniejsza Umowa wchodzi w życie pomiędzy Klientem a PROXY-SELLER z dniem zaakceptowania niniejszej Umowy przez Klienta. 


2. DEFINICJE

Zapoznaj się z używanymi przez nas terminami, aby w pełni zrozumieć treść i znaczenie niniejszej Umowy. 


2.1 "Klient" - 1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i akceptuje niniejszą Umowę we własnym imieniu, lub 2) osoba prawna reprezentowana przez osobę fizyczną, która akceptuje niniejszą Umowę w imieniu takiej osoby prawnej, która złożyła i opłaciła zamówienie z zamiarem korzystania z Usług. 


2.2 "Formularz "Formularz zamówienia" (dalej - Formularz zamówienia) - formularz internetowy umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia na Usługi PROXY-SELLER na Stronie internetowej, który określa kraj serwerów proxy, cel ich wykorzystania, wersję protokołu internetowego, liczbę serwerów proxy, okres wynajmu, a także sposób autoryzacji i formę płatności.


2.3 "Konto osobiste" - konto Klienta na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług. Konto Osobiste umożliwia Klientowi śledzenie daty wygaśnięcia korzystania z Usług, odnawianie ich, składanie zamówień na nowe Usługi.


2.4 "Saldo Osobiste" - Saldo Klienta na jego Koncie Osobistym, które Klient może uzupełnić z wyprzedzeniem i wykorzystać do płatności za Usługi. W przypadku, gdy Klient uczestniczy w Programie Partnerskim PROXY-SELLER, wszystkie opłaty za polecenie będą również gromadzone na jego Saldzie Osobistym.


2.5 "PROXY-SELLER" - SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD z siedzibą pod adresem Agias Faneromenis, 143-145 PATSIAS COURT, Flat/Office 201, Larnaca, Cyprus, 6031.


2.6 "Usługi PROXY-SELLER" lub Usługi - świadczenie wyłącznego dostępu do Usług, które stają się dostępne dla Klienta na Koncie Osobistym w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu Zamówienia i opłacenia Usług. 


2.7 "Zamówienie" - zamówienie internetowe, które realizowane jest poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" na Stronie internetowej w celu złożenia zamówienia na Usługi PROXY-SELLER, a następnie dokonanie płatności za zamówienie. 


2.8 "Użytkownik" - 1) w przypadku osoby fizycznej akceptującej niniejszą Umowę we własnym imieniu, taka osoba fizyczna lub 2) w przypadku osoby fizycznej akceptującej niniejszą Umowę w imieniu spółki lub innej osoby prawnej, osoba fizyczna, która jest upoważniona przez taką osobę prawną (przez Klienta) do korzystania z zakupionych Usług i której Klient dostarczył identyfikator użytkownika i hasło. Użytkownikami mogą być na przykład Klient, pracownicy, konsultanci, wykonawcy i agenci Klienta, a także osoby trzecie, z którymi Klient prowadzi działalność gospodarczą.


3. PRZEDMIOT UMOWY

Niniejsza Umowa reguluje świadczenie Usług przez PROXY-SELLER na rzecz Klienta.


3.1 PROXY-SELLER świadczy Klientowi Usługi w ilości i przez okres określony w odpowiednim Formularzu Zamówienia, a Klient jest zobowiązany do zapłaty za te Usługi i korzystania z nich zgodnie z niniejszą Umową i Warunkami Korzystania z Usług PROXY-SELLER.


4. ŚWIADCZENIE USŁUG PROXY-SELLER

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych Usług było wygodne dla użytkownika, dlatego możemy zmieniać, aktualizować i ustanawiać ograniczenia w korzystaniu z naszych Usług, przeprowadzać konserwację zapobiegawczą i uzyskiwać dostęp do Konta osobistego użytkownika bez jego zgody.


Staramy się zapewnić Klientom całodobowy dostęp do Witryny w normalnych okolicznościach, ale nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Usługi będą niedostępne w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Dostęp do Usług może zostać tymczasowo przerwany bez powiadomienia z powodu awarii systemu, konserwacji, naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych.


4.1 PROXY-SELLER udostępnia Usługi Klientowi zgodnie z niniejszą Umową, a mianowicie zapewnia Klientowi dostęp do Konta osobistego: przekazuje unikalny login i hasło, które pozwalają uzyskać wyłączny dostęp do Usług listy serwerów proxy, do których Klient ma dostęp.


4.2 W celu ułatwienia Klientowi korzystania z Usług, PROXY-SELLER może udzielić niezbędnych konsultacji dotyczących połączenia z Usługami i konfiguracji oprogramowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub czatu wsparcia PROXY-SELLER.


4.3 PROXY-SELLER dokłada uzasadnionych handlowo starań, aby zakupione Usługi były dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem:

4.3.1. planowanych prac konserwacyjnych;

4.3.2. jakiejkolwiek niedostępności spowodowanej okolicznościami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą PROXY-SELLER, w tym na przykład klęskami żywiołowymi, działaniami rządu, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi, niepokojami społecznymi, aktem terroryzmu, strajkiem lub innymi problemami pracowniczymi, niemożnością świadczenia Usługi z winy osób trzecich (na przykład awarią lub opóźnieniem dostawcy usług internetowych lub odmową świadczenia usługi).


4.4 PROXY-SELLER świadczy Usługi zgodnie z przepisami prawa i regulacjami rządowymi mającymi zastosowanie do świadczenia Usług przez PROXY-SELLER na rzecz swoich Klientów w sposób ogólny (tj,

4.5 PROXY-SELLER nie kontroluje działań Klienta związanych z korzystaniem przez niego z Usług ani żadnych innych kwestii związanych z usługami świadczonymi lub otrzymywanymi przez Klienta.


4.6 PROXY-SELLER może gromadzić dane statystyczne, w tym liczbę zamówień i inne dane związane z ogólną aktywnością Klienta. 


4.7 PROXY-SELLER tworzy Konto Osobiste Klienta podczas składania zamówienia. PROXY-SELLER może utworzyć i usunąć takie Konto Osobiste w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy przez Klienta i/lub na wniosek Klienta.


4.8 PROXY-SELLER może zmieniać, modyfikować i aktualizować Stronę Internetową bez powiadomienia i zgody Klienta. 


4.9 PROXY-SELLER ma prawo ustalać ograniczenia w korzystaniu z Usług w oparciu o rodzaj serwerów proxy. 


4.10 PROXY-SELLER może wysyłać wiadomości, prośby, reklamy, powiadomienia informacyjne lub inne do Klientów, w tym powiadomienia o wygaśnięciu korzystania z Usług PROXY-SELLER. 


4.11 W celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i korzystania z Usług przez Klientów, a także w celu poprawy jakości świadczenia takich Usług, PROXY-SELLER może przeprowadzać konserwacje zapobiegawcze, które mogą wiązać się z zawieszeniem działania Serwisu. 


4.12 PROXY-SELLER może przywrócić Klientowi dostęp do jego Konta osobistego w przypadku włamania, utraty lub zmiany loginu. 


4.13 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pomimo środków podjętych przez PROXY-SELLER, Witryna internetowa może zostać naruszona, w tym przez hakerów, wirusy internetowe, złośliwe oprogramowanie, wirusy systemowe i programowe itp. W takich okolicznościach PROXY-SELLER może podjąć działania naprawcze, które uzna za konieczne według własnego uznania, a Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody, które może ponieść w wyniku takich działań naprawczych lub naruszeń. 


4.14 PROXY-SELLER może scedować swoje prawa i/lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i/lub przenieść własność Strony Internetowej na osoby trzecie bez zgody Klienta. 


4.15 PROXY-SELLER ma prawo odmówić lub anulować dostęp do Usług, według własnego uznania.


4.16 PROXY-SELLER może świadczyć Klientowi Usługi wyłącznie tego rodzaju i w takiej ilości, jaką PROXY-SELLER dysponuje w momencie składania Zamówienia. Jeżeli PROXY-SELLER nie posiada Usług w ilości zamówionej i opłaconej przez Klienta, PROXY-SELLER zastrzega sobie prawo do zaoferowania, a Klient jest zobowiązany do podjęcia jednej z następujących decyzji (według własnego uznania): 

4.16.1. PROXY-SELLER może zamówić serwery proxy niezbędne do świadczenia Usługi i udostępnić je Klientowi w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony;

4.16.2. SPRZEDAWCA PROXY może zmienić kraj serwerów proxy całkowicie lub w części niedostępnej;

4.16.3. SPRZEDAWCA PROXY może zwrócić pieniądze w całości lub w części (za tę część serwerów proxy, która nie jest dostępna). 

4.17. Kupony rabatowe i kody promocyjne nie mają zastosowania do Usługi: Mobilne proxy LTE.


5. KORZYSTANIE Z USŁUG SPRZEDAWCY PROXY 

Nie należy podejmować działań, które mogą negatywnie wpłynąć na Serwis i zakłócić jego działanie. 


5.1 Po złożeniu Zamówienia Klient może korzystać z Usług PROXY-SELLER, a mianowicie:

5.1.1. uzyskać wyłączny dostęp i korzystać z Usług listy serwerów proxy, do których Klient ma dostęp przez okres wskazany w Formularzu Zamówienia. 


5.2 Klient jest zobowiązany:

5.2.1. ponosić odpowiedzialność za zgodność Użytkowników z niniejszą Umową i warunkami Formularzy Zamówień;

5.2.2. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i wszelkich innych warunków umownych regulujących korzystanie z Usług PROXY-SELLER (i/lub wszelkich powiązanych działań lub transakcji), w tym szczególnych przepisów prawnych mających zastosowanie do Klienta; 

5.2.3. niepodejmowania działań, które mogą być uznane za naruszenie obowiązującego prawa lub prawa międzynarodowego, jak również wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu; 

5.2.4. ponoszenia osobistej odpowiedzialności za korzystanie z Usług;

5.2.5. ponoszenia odpowiedzialności za dokładność, jakość i zgodność z prawem danych osobowych Klienta podanych przez Użytkowników;

5.2.6. dokonywania płatności terminowo i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i odpowiedniego Formularza zamówienia;

5.2.7. podejmowania uzasadnionych handlowo wysiłków w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do Usług lub korzystaniu z nich przez osoby trzecie oraz niezwłocznego powiadamiania PROXY-SELLER o każdym takim nieautoryzowanym dostępie lub korzystaniu;

5.2.8. korzystania z Usług wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową, Formularzami zamówień oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami rządowymi;

5.2.9. niepodejmowania działań, które mogłyby zaszkodzić PROXY-SELLER lub innym Klientom, a mianowicie: 

(1) modyfikowania, tworzenia produktów pochodnych, adaptowania, przetwarzania, naśladowania, przenoszenia do innych zasobów, tłumaczenia, kompilowania, dekompilowania, dezasemblowania Witryny (lub jakiejkolwiek jej części), jakichkolwiek treści oferowanych przez PROXY-SELLER; 

(2) korzystania z robotów, pająków internetowych lub innych zautomatyzowanych urządzeń, aplikacji, skryptów, algorytmów, metodologii lub podobnych procesów w celu uzyskania dostępu, zakupu, modyfikacji PROXY-SELLER lub w jakikolwiek sposób odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej PROXY-SELLER w celu uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów, usług lub informacji w sposób niedozwolony dla Klienta w celu uzyskania ogólnego dostępu; 

(3) podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot; 

(4) wykorzystywać PROXY-SELLER i/lub Witryny do dystrybucji spamu, wiadomości-śmieci, oszukańczych wiadomości, phishingu, łańcuszków, piramid finansowych lub w inny sposób angażować się w nieetyczne działania marketingowe lub promocyjne; 

(5) przesyłania do Witryny wirusów systemowych i programowych, rzeczywistych lub potencjalnie szkodliwych programów szpiegujących lub hakerskich, destrukcyjnych lub agresywnych kodów lub komponentów, innych kodów komputerowych, plików lub aplikacji zaprojektowanych w celu lub mogących w inny sposób przechwycić lub zniszczyć lub ograniczyć funkcjonalność dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu, systemu lub sprzętu telekomunikacyjnego, a także wykorzystywania PROXY-SELLER do projektowania, dystrybucji i/lub innego przesyłania lub powielania powyższych; 

(6) uzyskiwania dostępu do PROXY-SELLER, kont innych Klientów przy użyciu jakichkolwiek środków lub technologii (na przykład skrobania stron internetowych i automatycznego gromadzenia informacji), z wyjątkiem publicznego interfejsu PROXY-SELLER w sposób zgodny z prawem; 

(7) korzystania z PROXY-SELLER do celów analizy porównawczej lub podobnych celów analizy konkurencji, lub do tworzenia konkurencyjnej strony internetowej. 

Każda osoba, która nie jest Klientem na mocy niniejszej Umowy, a która korzysta z Usług i/lub Witryny, zobowiązuje się do przestrzegania procedury korzystania z Usług PROXY-SELLER w takim samym zakresie jak Klient. 


5.3 Jakiekolwiek korzystanie z Usług z naruszeniem powyższych postanowień przez Klienta lub Użytkowników, które w ocenie PROXY-SELLER zagraża bezpieczeństwu, integralności lub dostępności Usług PROXY-SELLER, może skutkować natychmiastowym zawieszeniem Usług przez PROXY-SELLER, przy czym PROXY-SELLER dołoży uzasadnionych handlowo starań w danych okolicznościach, aby powiadomić Klienta i umożliwić mu naprawienie takiego naruszenia lub zagrożenia przed takim zawieszeniem, chyba że działania Klienta doprowadziły do konieczności podjęcia natychmiastowych działań przez PROXY-SELLER.


5.4 Ograniczenia użytkowania. Klient nie może:

5.4.1. udostępniać Usługi innym osobom niż Użytkownicy ani korzystać z Usługi na rzecz innych osób niż Klient, chyba że w Formularzu zamówienia wyraźnie określono inaczej lub wyraźnie uzgodniono inaczej między Klientem a PROXY-SELLER;

5.4.2. sprzedawać, odsprzedawać, licencjonować, udzielać sublicencji, dystrybuować, udostępniać, wynajmować lub dzierżawić jakichkolwiek Usług bez uprzedniej pisemnej zgody PROXY-SELLER;

5.4.3. korzystać z Usług w celu przechowywania lub przesyłania materiałów naruszających prawa autorskie i/lub inne prawa własności intelektualnej, materiałów zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub szkodliwych, lub w celu przechowywania lub przesyłania materiałów naruszających prawa do prywatności osób trzecich; 

5.4.4. korzystania z Usług w celu przechowywania lub przesyłania złośliwego kodu;

5.4.5. ingerowania lub zakłócania integralności lub działania Usług lub zawartych w nich danych osób trzecich, podejmowania działań mających na celu ujawnienie słabych punktów Witryny lub mających na celu włamanie do Witryny; 

5.4.6. podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek Usługi lub powiązanych z nią systemów lub sieci;

5.4.7. zezwalać na bezpośredni lub pośredni dostęp do Usług lub korzystanie z nich w sposób obchodzący umowne ograniczenia użytkowania lub korzystać z Usług w celu uzyskania dostępu do własności intelektualnej PROXY-SELLER lub korzystania z niej, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy niniejszej Umowy, Formularza zamówienia;

5.4.8. modyfikować, kopiować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługę i/lub Witrynę lub jakąkolwiek ich część, cechę, funkcję lub interfejs użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody PROXY-SELLER;

5.4.9. tworzyć ramek lub kopii lustrzanych jakiejkolwiek części Witryny i/lub jakiejkolwiek Usługi, innych niż ramki we własnych sieciach intranetowych Klienta lub w inny sposób dla jego własnych wewnętrznych celów biznesowych, bez uprzedniej pisemnej zgody PROXY-SELLER;

5.4.10. dezasemblować, przebudowywać lub dekompilować Usługi lub uzyskiwać do niej dostępu w celu:

(1) stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi;

(2) stworzenia produktu lub usługi przy użyciu podobnych pomysłów, cech, funkcji lub grafiki Usługi i/lub Witryny;

(3) kopiowania jakichkolwiek pomysłów, cech, funkcji lub grafiki Usługi i/lub Witryny; lub 

(4) ustalenia, czy Usługi wchodzą w zakres jakiegokolwiek patentu;

5.4.11. rejestrowania fikcyjnych Kont Osobistych w celu otrzymywania płatności w ramach programu poleceń;

5.4.12. korzystania z Usług w celu:

(1)pobierania materiałów za pośrednictwem klientów torrent (uTorrent, BitLord itp.);

(2)rozpowszechniania własności intelektualnej innych osób bez wiedzy posiadacza praw autorskich (plików wideo i audio, oprogramowania, gier itp.);

(3)pobierania lub rozpowszechniania treści pornograficznych;

(4)tworzenia stron phishingowych;

(5)przeprowadzania ataków typu brute-forcing;

(6)popełniania oszustw internetowych i innych nielegalnych działań. 


6. REJESTRACJA, BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘP DO KONTA OSOBISTEGO

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Konto Osobiste. Upewnij się, że informacje o Tobie są prawidłowe, a Twoje Konto Osobiste jest bezpieczne.


Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta Osobistego Klienta. Prosimy o napisanie do support@proxy-seller.com jeśli uważasz, że zawieszenie lub zamknięcie dostępu nastąpiło omyłkowo. 


6.1 Po wykonaniu wszystkich czynności niezbędnych do złożenia Zamówienia, Klient otrzymuje login i hasło dostępu do Konta Osobistego. Login i hasło Klienta są wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. 


6.2 Przed złożeniem Zamówienia potencjalny Klient może wypełnić formularz rejestracyjny na Stronie Internetowej i utworzyć Konto Osobiste.


6.3 Konto Osobiste może utworzyć każda osoba fizyczna lub prawna, która może być Klientem lub Użytkownikiem zgodnie z niniejszą Umową. 


6.4 Aby utworzyć Konto osobiste, Klient musi przejść przez proces rejestracji: utworzyć unikalny login i hasło, podać adres e-mail. 


6.5 Podczas rejestracji Konta osobistego i korzystania z Usług PROXY-SELLER konieczne jest podanie informacji. Zaleca się podanie prawidłowych danych kontaktowych, ponieważ PROXY-SELLER może ich używać do komunikacji z Klientem. 


6.6 Konto osobiste można utworzyć tylko raz. Jeśli Klient korzysta z dwóch lub więcej rodzajów Usług, nadal korzysta z tego samego Konta osobistego. Odpowiednie informacje są wprowadzane do Konta osobistego dla wszystkich rodzajów Usług, z których korzysta Klient.  


6.7 PROXY-SELLER nie zaleca umieszczania ani przechowywania informacji osobistych lub poufnych na Koncie osobistym/na Stronie internetowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku naruszenia, utraty lub uszkodzenia takich informacji. 


6.8 PROXY-SELLER może zmienić, zawiesić, odebrać dostęp do Konta Osobistego Klienta lub dostęp do Strony Internetowej: 

6.8.1. jeśli Klient naruszy obowiązujące prawo lub prawo międzynarodowe; 

6.8.2. jeśli PROXY-SELLER, według własnego uznania, stwierdzi, że Klient naruszył niniejszą Umowę; 

6.8.3. po wygaśnięciu korzystania z Usług;

6.8.4. w innych okolicznościach, jeśli PROXY-SELLER uzna to za konieczne. 


7. OPŁATY I PŁATNOŚĆ

PROXY-SELLER świadczy płatne Usługi. Ceny Usług są ustalane zgodnie z taryfami dostępnymi na Stronie Internetowej. 


7.1 Usługi PROXY-SELLER są płatne z góry. 


7.2 Klient uiszcza wszystkie opłaty określone w Formularzu(-ach) Zamówienia. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie lub w Formularzu zamówienia,

7.2.1. opłaty są oparte na zakupionych Usługach, a nie na rzeczywistym wykorzystaniu;

7.2.2. zobowiązania płatnicze są nieodwołalne, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi po upływie 24 (dwudziestu czterech) godzin od złożenia zamówienia;

7.2.3. zakupione ilości nie mogą zostać zmniejszone po dokonaniu płatności. 


7.3 Ceny Usług podawane są w USD, a także w innych walutach (przeliczenie na Stronie Internetowej następuje automatycznie po aktualnym kursie). 


7.4 Płatności dokonywane są przez Klienta za pośrednictwem bankowości internetowej lub systemów płatności przewidzianych w Formularzu Zamówienia. W niektórych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu, PROXY-SELLER może wystawić Klientowi fakturę. Alternatywnie Klient może skorzystać ze środków dostępnych na jego Saldzie Osobistym.


7.5 Klient może z wyprzedzeniem uzupełnić swoje Saldo Osobiste za pośrednictwem bankowości internetowej lub systemów płatności przewidzianych dla Konta Osobistego. Środki na Saldzie Osobistym są dostępne dla płatności za Usługi. Klient może zażądać zwrotu środków dostępnych na jego Saldzie Osobistym. Do zwrotu tych środków Klientowi PROXY-SELLER użyje tylko tych danych bankowych, z których Saldo Osobiste zostało uzupełnione. Środki uzyskane jako opłaty za polecenie mogą zostać wypłacone na dowolne konto bankowe według uznania Klienta.


7.6 Klient ponosi wszelkie koszty związane z przelewami środków, w tym usług instytucji bankowej i agenta finansowego.


7.7 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość dokonywanych przez siebie płatności. 


7.8 Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie PROXY-SELLER kompletnych i dokładnych informacji o szczegółach płatności Klienta, a także za powiadomienie PROXY-SELLER o wszelkich zmianach w takich informacjach. Jeśli dane dotyczące płatności Klienta ulegną zmianie, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za płatności dokonane przy użyciu nieaktualnych danych. 


7.9 Ceny Usług PROXY-SELLER mogą być weryfikowane i zmieniane jednostronnie przez PROXY-SELLER według własnego uznania. Nowe taryfy za Usługi wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia w Witrynie. 


7.10 PROXY-SELLER zastrzega sobie prawo do zwrotu uiszczonych opłat według własnego uznania w przypadku technicznej niezdolności Klienta do korzystania z Usług. 


8. PRAWA WŁASNOŚCIOWE I LICENCJE

Jesteśmy wyłącznym właścicielem Witryny i wszystkich jej elementów. 


8.1 Zastrzeżenie praw. Z zastrzeżeniem ograniczonych praw wyraźnie przyznanych na mocy niniejszej Umowy, PROXY-SELLER zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach, w tym wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej. Na mocy niniejszej umowy klientowi nie przysługują żadne prawa poza wyraźnie określonymi w niniejszej umowie.

8.2 Licencja klienta na korzystanie z informacji zwrotnych. Klient udziela PROXY-SELLER ogólnoświatowej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie i włączanie do swoich usług wszelkich sugestii, wniosków o ulepszenia, zaleceń, poprawek lub innych informacji zwrotnych dostarczonych przez Klienta lub Użytkowników dotyczących działania Usług PROXY-SELLERS i/lub PROXY-SELLER. 


8.3 Licencja Klienta na używanie nazwy, nazwy handlowej, znaków towarowych i logo. Klient udziela PROXY-SELLER ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na umieszczenie swojej nazwy, nazwy handlowej, znaków towarowych i logo w Witrynie.


9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania, a także za rozstrzyganie kwestii związanych z roszczeniami osób trzecich wobec niego. Nie ponosimy odpowiedzialności za zobowiązania Klienta wobec osób trzecich.


9.1 PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności za działania Klienta popełnione w wyniku korzystania z Usług PROXY-SELLER, w tym za korzystanie przez Klienta z Usług z naruszeniem obowiązującego prawa lub prawa międzynarodowego, naruszenie przez Klienta zobowiązań wobec osób trzecich itp. 


9.2 PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności i nie może udzielić żadnych gwarancji za niezgodność informacji o geolokalizacji adresów IP, zidentyfikowanych przez Klienta podczas sprawdzania takich informacji na innych stronach internetowych. Takie niezgodności mogą wynikać z nieaktualnych baz danych i innych przyczyn niezależnych od PROXY-SELLER. 


9.3 PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej.


9.4 Klient zgadza się zwolnić Serwis PROXY-SELLER i innych partnerów zewnętrznych z roszczeń opartych na zaniedbaniach ze strony innych Klientów i osób trzecich. 


9.5 PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych Klientów lub osób trzecich, jak również za dokładność, wiarygodność i trafność dostarczanych przez nich informacji. PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, szkody lub straty związane z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. 


9.6 PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności za egzekwowanie niniejszej Umowy przez Klienta w stosunku do osób trzecich. Mimo że PROXY-SELLER zachęca Klienta do zgłaszania, jeśli Klient uważa, że inny Klient lub osoba trzecia naruszyła niniejszą Umowę. PROXY-SELLER zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań według własnego uznania.  


10. POUFNOŚĆ

Niniejsza Umowa i Polityka prywatności regulują postępowanie z Informacjami poufnymi.

10.1 Definicja Informacji poufnych. "Informacje Poufne" oznaczają wszystkie informacje ujawnione przez stronę ("Strona Ujawniająca") drugiej stronie ("Strona Otrzymująca"), ustnie lub pisemnie, które są oznaczone jako poufne lub które w uzasadniony sposób powinny być rozumiane jako poufne ze względu na charakter informacji i okoliczności ujawnienia. 


10.1.1. Informacje Poufne Klienta obejmują dane Klienta. 

10.1.2. Informacje Poufne PROXY-SELLER obejmują Usługi oraz warunki wszystkich Formularzy Zamówień (w tym ceny). 

10.1.3. Informacje Poufne każdej ze stron obejmują plany biznesowe i marketingowe, informacje technologiczne i techniczne, plany i projekty produktów oraz procesy biznesowe ujawnione przez daną stronę, a także treść komunikacji między stronami. 


Informacje Poufne nie obejmują jednak żadnych informacji, które: 

10.1.4.  są lub staną się powszechnie znane bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej, 

10.1.5. były znane Stronie Otrzymującej przed ich ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej, 

10.1.6. zostały otrzymane od strony trzeciej bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań wobec Strony Ujawniającej, lub 

10.1.7. zostały opracowane niezależnie przez Stronę Otrzymującą. 


W celu uniknięcia wątpliwości, zobowiązania do zachowania poufności określone w niniejszej sekcji "Poufność" mają zastosowanie do Informacji Poufnych wymienianych między stronami w związku z oceną dodatkowych Usług PROXY-SELLER. 


10.2 Ochrona Informacji Poufnych. W stosunkach między stronami każda ze stron zachowuje wszelkie prawa własności do swoich Informacji Poufnych. Strona Otrzymująca dołoży takiej samej staranności, jakiej używa do ochrony poufności własnych informacji poufnych podobnego rodzaju (ale nie mniejszej niż rozsądna staranność), aby:

10.2.1 nie wykorzystywać żadnych Informacji Poufnych Strony Ujawniającej w jakimkolwiek celu wykraczającym poza zakres niniejszej Umowy; 

10.2.2 o ile Strona Ujawniająca nie zezwoli inaczej na piśmie, ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej do tych jej pracowników i wykonawców, którzy potrzebują tego dostępu do celów zgodnych z niniejszą Umową i którzy podpisali ze Stroną Otrzymującą umowy o zachowaniu poufności zawierające zabezpieczenia nie mniej chroniące Informacje Poufne niż niniejsze. 


Żadna ze stron nie ujawni warunków jakiegokolwiek Formularza Zamówienia jakiejkolwiek stronie trzeciej, radcy prawnemu i księgowemu bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, pod warunkiem, że strona, która dokona takiego ujawnienia swojemu radcy prawnemu lub księgowemu, pozostanie odpowiedzialna za zgodność takiego radcy prawnego lub księgowego z niniejszą sekcją "Poufność". 


Niezależnie od powyższego, PROXY-SELLER może ujawnić warunki dowolnego obowiązującego Formularza Zamówienia podwykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań PROXY-SELLER wynikających z niniejszej Umowy, na warunkach poufności istotnie chroniących w takim samym stopniu, jak określone w niniejszym dokumencie. 


10.3 Obowiązkowe ujawnienie. Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne Strony Ujawniającej w zakresie, w jakim jest do tego zmuszona przez prawo, pod warunkiem, że Strona Otrzymująca powiadomi Stronę Ujawniającą z wyprzedzeniem o przymusowym ujawnieniu (w zakresie dozwolonym przez prawo) i udzieli rozsądnej pomocy, na koszt Strony Ujawniającej, jeśli Strona Ujawniająca chce zakwestionować ujawnienie. Jeśli Strona Otrzymująca zostanie zmuszona przez prawo do ujawnienia Informacji Poufnych Strony Ujawniającej w ramach postępowania cywilnego, w którym Strona Ujawniająca jest stroną, a Strona Ujawniająca nie kwestionuje ujawnienia, Strona Ujawniająca zwróci Stronie Otrzymującej uzasadnione koszty opracowania i zapewnienia bezpiecznego dostępu do tych Informacji Poufnych. 


11. OŚWIADCZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 


11.1 Oświadczenia. Każda ze stron oświadcza, że ważnie zawarła niniejszą Umowę i ma do tego umocowanie prawne. 


11.2 Zastrzeżenia. Każda Usługa jest świadczona "w stanie, w jakim się znajduje" i w miarę dostępności, z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna ze stron nie udziela jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, a każda ze stron wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 


12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 


12.1 Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność każdej ze stron wynikająca z niniejszej Umowy lub z nią związana nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez Klienta na mocy niniejszej Umowy za Usługi stanowiące podstawę odpowiedzialności. 


12.2 PROXY-SELLER w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za: 

12.2.1. wszelkie problemy, usterki lub błędy powstałe w wyniku korzystania z Usługi w sposób niezgodny z instrukcjami, procedurami lub innymi specyfikacjami podanymi przez PROXY-SELLER lub w wyniku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z Umowy,

12.2.2. problemy powstałe w wyniku dalszego korzystania z Usługi w połączeniu z oprogramowaniem lub sprzętem niekompatybilnym z systemem operacyjnym Klienta, dla którego Usługa została dostarczona, 

12.2.3. jakąkolwiek utratę, uszkodzenie lub zniszczenie oprogramowania lub danych, niezależnie od przyczyny i pochodzenia, jeżeli takiej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia można było uniknąć i naprawić, gdyby Klient wprowadził regularny system tworzenia kopii zapasowych, 

12.2.4. zmianę lub wadę konstrukcyjną strony internetowej Klienta używanej w połączeniu z Usługą, 

12.2.5. wprowadzenie wirusa komputerowego wpływającego na prawidłowe działanie Strony Internetowej PROXY-SELLER, 

12.2.6. wtargnięcia osoby trzeciej do systemu informatycznego mającego wpływ na prawidłowe działanie Strony Internetowej PROXY-SELLER, 

12.2.7.  zmiany hosta lub systemu hostingowego, 

12.2.8.  awarii sieci uniemożliwiającej dostęp do Strony Internetowej PROXY-SELLER, 

12.2.9. incydentu dotyczącego infrastruktury technicznej Klienta. W każdym przypadku, w kontekście niniejszej Umowy, odpowiedzialność finansowa PROXY-SELLER będzie ograniczona do stu procent (100%) płatności uiszczonej przez Klienta za Usługę w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających wystąpienie zdarzenia, które spowodowało szkodę lub stratę, przy czym określa się, że jeśli jedno lub więcej zdarzeń spowodowało tę samą szkodę lub stratę, wszystkie te zdarzenia będą wówczas traktowane jako jedno zdarzenie. 


13. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Możemy usunąć Konto Osobiste na żądanie Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszej Umowy, przepisów prawa lub praw osób trzecich, w przypadku zaprzestania bycia Klientem. 


13.1 Okres obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zaakceptowania przez Klienta i obowiązuje do momentu wygaśnięcia okresu świadczenia wszystkich Usług na podstawie niniejszej Umowy lub do momentu zakończenia świadczenia Usług. 


13.2 Okres świadczenia Usług. Okres świadczenia każdej Usługi jest wskazany w odpowiednim Formularzu Zamówienia i jest również wyświetlany na Koncie Osobistym Klienta. Po upływie okresu świadczenia Usług Klient otrzyma powiadomienie od PROXY-SELLER. W dowolnym momencie przed końcem okresu świadczenia Usług Klient może wybrać rodzaj i ilość Usług, które chce odnowić. Usługi można odnowić za pośrednictwem Konta osobistego, tworząc nowe zamówienie. Odnowienie Usług będzie zgodne z cennikiem PROXY-SELLER obowiązującym w momencie odnowienia.


13.3 Wypowiedzenie. Jeśli Klient naruszy warunki niniejszej Umowy, PROXY-SELLER może jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę i zakończyć świadczenie Usług PROXY-SELLER. 


13.4 Postanowienia nadrzędne. Sekcje i podsekcje zatytułowane "Informacje ogólne", "Definicje",   "Opłaty i płatności", "Prawa własności i licencje", "Poufność", "Odpowiedzialność", "Wyłączenia odpowiedzialności", "Ograniczenie odpowiedzialności", "Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy", "Rozwiązywanie sporów i nieporozumień" oraz "Postanowienia nadrzędne" pozostaną w mocy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, a zobowiązania stron wynikające z sekcji zatytułowanej "Poufność" pozostaną w mocy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy tak długo, jak długo strony będą w posiadaniu danych drugiej strony.14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I NIEPOROZUMIEŃ

Jeśli mamy spory lub nieporozumienia z użytkownikiem, wolimy rozwiązać je w drodze negocjacji. Jeśli nie będzie możliwe pokojowe rozwiązanie sporu, skierujemy sprawę do sądu właściwego dla siedziby SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD. 


14.1 Wszelkie spory lub nieporozumienia między stronami dotyczące wykonania Umowy będą rozwiązywane w drodze negocjacji.


14.2 Jeśli Strony nie osiągną porozumienia w ciągu 30 (trzydziestu) dni, spór może zostać skierowany do sądu właściwego dla siedziby SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD. 


14.3 Prawa i środki zaradcze przewidziane w niniejszej Umowie, wszelkie roszczenia i spory związane z nią i/lub PROXY-SELLER, jej interpretacja lub naruszenie, rozwiązanie lub ważność, stosunki wynikające z lub na podstawie Umowy lub powiązanych transakcji lub zakupów, są regulowane, interpretowane i wykonywane zgodnie z prawem Cypru.


15. INNE POSTANOWIENIA

Sprawdź nasze inne postanowienia, aby upewnić się, że niczego nie przegapiłeś. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do naszego zespołu wsparcia, z przyjemnością na nie odpowiemy. 


15.1 Całość Umowy i kolejność pierwszeństwa. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy PROXY-SELLER a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne umowy, propozycje lub oświadczenia, pisemne lub ustne, dotyczące jej przedmiotu. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności pomiędzy następującymi dokumentami, kolejność pierwszeństwa będzie następująca: 

(1) odpowiedni Formularz Zamówienia, 

(2) niniejsza Umowa.Tytuły i nagłówki sekcji niniejszej Umowy służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na konstrukcję jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. 

15.2 Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona przez PROXY-SELLER w dowolnym momencie bez powiadamiania Klienta. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej udostępnienia w Witrynie. 


15.3 Jeśli Klient nadal korzysta z Witryny i Usług po wprowadzeniu takich zmian i/lub uzupełnień do Umowy, Klient automatycznie je akceptuje i zgadza się z takimi zmianami i/lub uzupełnieniami.


15.4 Relacje Stron. Strony są niezależnymi wykonawcami. Niniejsza Umowa nie tworzy partnerstwa, franczyzy, joint venture, agencji, stosunku powierniczego ani stosunku pracy między stronami. Każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypłatę wszelkich wynagrodzeń należnych jej pracownikom, jak również wszelkich podatków związanych z zatrudnieniem.


15.5 Rozdzielność postanowień. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za sprzeczne z prawem, postanowienie to zostanie uznane za nieważne, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy. 


15.6 Cesja. Żadna ze stron nie może scedować jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, czy w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony (która nie może zostać bezzasadnie wstrzymana); pod warunkiem jednak, że każda ze stron może scedować niniejszą Umowę w całości (w tym wszystkie Formularze Zamówień), bez zgody drugiej strony, w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją korporacyjną lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów. Niezależnie od powyższego, jeśli Klient zostanie przejęty, sprzeda zasadniczo wszystkie swoje aktywa lub przejdzie zmianę kontroli na rzecz bezpośredniego konkurenta drugiej strony, wówczas taka druga strona może rozwiązać niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie wiążąca i przyniesie korzyści stronom, ich odpowiednim następcom i dozwolonym cesjonariuszom. 


15.7 Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim i jest regulowana, interpretowana i interpretowana zgodnie z prawem cypryjskim.


15.8 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Witryny lub interakcji z nią, skontaktuj się z nami. Liczymy na udaną współpracę! 


15.9 Nasze dane:

SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD

E-mail: support@proxy-seller.com

Adres siedziby: Agias Faneromenis, 143-145 PATSIAS COURT,

Flat/Office 201, Larnaca, Cyprus, 6031


PROXY-SELLER AFFILIATE PROGRAM TERMS AND CONDITIONS 

Zapisując się i korzystając z linku partnerskiego ("Link"), użytkownik staje się partnerem w programie partnerskim PROXY-SELLER ("Program") i wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków ("Warunki"). Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed rejestracją. Niniejsze Warunki powinny być czytane i interpretowane razem z naszą Polityką Prywatności i naszymi Zasadami i Warunkami.

Niniejsze Warunki stanowią umowę prawną pomiędzy SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD ("PROXY-SELLER", "my", "nas") i Tobą ("Partner", "Ty").

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany Warunków od czasu do czasu bez powiadomienia. Wszelkie poprawki, modyfikacje, ulepszenia lub zmiany w Programie, w tym wydanie nowych funkcji i zasobów udostępnianych przez nas od czasu do czasu, będą podlegać niniejszym Warunkom. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian stanowi zgodę użytkownika na takie zmiany.

Każde naruszenie niniejszych Warunków może skutkować, między innymi, wypowiedzeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do bycia Partnerem oraz przepadkiem wszelkich zaległych opłat za polecenie uzyskanych w okresie naruszenia.

1. DEFINICJE

W niniejszych Warunkach następujące słowa mają przypisane im znaczenie:

1.1 "Partner" ("Ty"; "Twój") oznacza Ciebie, jako partnera PROXY-SELLER.


1.2 "Konto osobiste" - konto Użytkownika w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z Usług. Konto Osobiste umożliwia również Użytkownikom/Partnerom otrzymywanie linków polecających i wypłacanie opłat za polecenie.


1.3 "Program Partnerski" oznacza nasz program promocji naszej marki przez osoby, które zarejestrują się u nas jako Partnerzy.


1.4 "Informacje Poufne" oznaczają wszystkie dokumenty, informacje i materiały oraz wszelkie inne informacje zastrzeżone, które przekazujemy Użytkownikowi i które powinny być zasadnie uważane za informacje poufne.


1.5 "Prawa Własności Intelektualnej" oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym między innymi patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe i usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, prawa do wzorów, prawa autorskie, prawa osobiste, prawa do topografii, prawa do baz danych, tajemnice handlowe i know-how), niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane lub podlegają rejestracji, a także obejmują wnioski o rejestrację któregokolwiek z tych praw oraz wszelkie prawa i formy ochrony o podobnym charakterze lub o równoważnym lub podobnym skutku w dowolnym miejscu na świecie.


1.6 "Sędzia" oznacza osobę fizyczną lub prawną poleconą przez Partnera PROXY-SELLER.

1.7 Wszystkie terminy użyte poniżej, ale niezdefiniowane w niniejszych Warunkach, będą interpretowane zgodnie z Warunkami.


2. 2.1 Program partnerski umożliwia partnerom promowanie usług PROXY-SELLER przy użyciu wyłącznie zatwierdzonych przez nas materiałów promocyjnych, a tym samym otrzymywanie prowizji określonych w niniejszej Umowie. Wszelkie niewłaściwe działania, które mogą zaszkodzić PROXY-SELLER, naszym Użytkownikom i/lub naszym Partnerom, będą uznawane za naruszenie niniejszych Warunków.


2.2 PROXY-SELLER i Partner zgadzają się, że zawierają niniejszą Umowę jako niezależne strony. Afilianci przyjmują do wiadomości, że pomiędzy nimi a SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD. nie zostanie nawiązany żaden stosunek partnerski, franczyzowy ani stosunek pracy. 


2.3 Podczas uczestnictwa w naszym Programie Afiliacyjnym, możemy przekazać Ci poufne informacje, w tym między innymi o naszej firmie, operacjach i technologiach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim ani nie wykorzystywać ich do celów innych niż promowanie naszych Usług, chyba że uzyska na to naszą pisemną zgodę.


3. REJESTRACJA KONTA & WARUNKI


3.1 Jeśli użytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami i chce zostać Partnerem, musi zarejestrować Konto Osobiste. Aby zakończyć proces rejestracji, należy podać prawidłowy adres e-mail.


3.2 Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji informacji użytkownika w dowolnym momencie, w tym między innymi do weryfikacji jednego lub więcej oficjalnych dokumentów rządowych lub prawnych potwierdzających tożsamość użytkownika (takich jak aktualny paszport, dowód osobisty, prawo jazdy lub inny ważny dokument wydany przez rząd).


3.3 Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną, musi mieć ukończone 18 lat, aby przystąpić do Programu.


3.4 Każde konto osobiste jest przeznaczone do użytku przez pojedynczy podmiot prawny (np. spółkę lub spółkę osobową) lub osobę fizyczną. Nie zezwalamy na udostępnianie loginu i hasła innym osobom ani wielu użytkownikom w sieci. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich wydanych loginów i haseł spoczywa na użytkowniku. 


3.5 Każda osoba fizyczna lub prawna może założyć tylko jedno Konto osobiste. Założenie kilku kont osobistych przez tę samą osobę fizyczną, osobę prawną i/lub osoby powiązane będzie uznawane za naruszenie niniejszych Warunków i będzie skutkować rozwiązaniem niniejszej Umowy, zamknięciem konta i wstrzymaniem wszelkich niewypłaconych prowizji.


3.6 Użytkownik nie może korzystać z Programu w żadnym nielegalnym lub nieuprawnionym celu. Korzystając z Programu, nie wolno naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).


3.7 Według naszego wyłącznego uznania możemy zażądać podania danych identyfikacyjnych użytkownika. Niedostarczenie danych identyfikacyjnych stanowi naruszenie niniejszej Umowy i może skutkować zakończeniem udziału w Programie oraz wstrzymaniem wszelkich niewypłaconych prowizji. 


4. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ I/LUB FORUM

Twoja uczestnicząca strona internetowa (strony internetowe), fora i/lub inne platformy, na których możesz korzystać z Linku ("Twoja strona internetowa") nie mogą:

4.1 Naruszać naszej lub czyjejkolwiek własności intelektualnej, reklamy, prywatności lub innych praw.


4.2 Naruszać jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub regulacji.


4.3 Zawierać jakichkolwiek treści, które są groźne, nękające, zniesławiające, obsceniczne, szkodliwe dla nieletnich.


4.4 Zawierają wirusy internetowe, złośliwe oprogramowanie, wirusy systemowe i programowe lub inne procedury programowania komputerowego, które mają na celu uszkodzenie, zakłócenie, potajemne przechwycenie lub przywłaszczenie dowolnego systemu, danych lub informacji osobistych.


4.5 Zawierać oprogramowania lub używać technologii, które próbują przechwytywać, przekierowywać lub przekierowywać ruch internetowy do lub z jakiejkolwiek innej strony internetowej, lub które potencjalnie umożliwiają przekierowanie prowizji partnerskich z innej strony internetowej.


4.6 Wprowadzać użytkowników w błąd co do produktów lub usług dostępnych na Twojej stronie internetowej lub na stronie internetowej PROXY-SELLER, znajdującej się pod adresem https://proxy-seller.com/.


5.  LINKI ODNIESIENIA & PROMOCJA


5.1 Po zarejestrowaniu Konta osobistego użytkownik otrzyma link, który musi zostać wykorzystany do identyfikacji użytkownika podczas umieszczania linku w witrynie internetowej, wiadomości e-mail lub innych komunikatach kierowanych do PROXY-SELLER. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że każdy taki Link jest prawidłowo używany przez jego Referenta.


5.2 Udostępniamy również obrazy graficzne ("banery"), które mogą być używane w linkach w celu promowania PROXY-SELLER. Banery są dostępne na koncie osobistym użytkownika. Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować banerów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany banerów w dowolnym momencie bez uprzedzenia.


5.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej strony internetowej oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na jego stronie internetowej.


5.4 Użytkownik nie może używać naszej nazwy ani banerów w żadnych masowych wiadomościach e-mail ani w żadnym rodzaju reklamy kontekstowej (Google Ads i Yandex.Direct itp.), chyba że wyrazimy na to uprzednią pisemną zgodę. Możemy rozwiązać Umowę, jeśli jakiekolwiek znaczące skargi dotyczące spamu dotyczące nas lub naszych Usług wynikają z działań marketingowych użytkownika.


5.5 Użytkownikowi nie wolno wydawać żadnych komunikatów prasowych w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jego udziału w Programie; takie działania mogą skutkować rozwiązaniem Umowy przez użytkownika. Ponadto użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać w błąd ani upiększać relacji między nami a użytkownikiem, twierdzić, że opracowuje nasze Usługi, twierdzić, że jest częścią PROXY-SELLER, ani wyrażać lub sugerować jakichkolwiek relacji między nami a użytkownikiem lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie.


5.6 Aby przyciągnąć nowych użytkowników, użytkownik ma prawo:

  1. Udostępnić Link swoim przyjaciołom, znajomym, partnerom w komunikatorach i na swojej poczcie e-mail.
  2. Umieścić Link i/lub baner na swojej stronie internetowej, blogu, forum.
  3. Udostępnić Link w sieciach społecznościowych.
  4. Umieścić Link pod recenzjami wideo.
  5. Umieścić Link w podpisach na forach.
  6. Umieść link lub banery na stronach z recenzjami i ocenami.
  7. Udostępnij link w komentarzach pod filmami, artykułami itp.


6. PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ


6.1 Będziemy przetwarzać zamówienia złożone przez Użytkowników, którzy korzystają z linków partnerskich. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia zamówień, które nie spełniają określonych wymogów zgodnie z naszym Regulaminem. 


6.2 Będziemy śledzić zamówienia wygenerowane przez użytkownika i udostępnimy te informacje na jego Koncie osobistym. Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie prowizji, Użytkownik musi dopilnować, aby jego Referenci prawidłowo korzystali z Łącza.


6.3 Do naszej wyłącznej decyzji należy zbieranie zamówień i posiadanie listy dostępnych metod płatności dla Użytkowników. PROXY-SELLER zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcia metody płatności bez wcześniejszego powiadomienia.


6.4 Użytkownik nie może dodawać metod płatności innych niż oferowane przez PROXY-SELLER. Użytkownik nie może również akceptować płatności za nasze Usługi. Użytkownik nie może integrować żadnych swoich skryptów z przetwarzaniem zamówień. Użytkownik nie może przekazywać danych osobowych i informacji rozliczeniowych określonych przez Użytkowników na stronie płatności do żadnego ze swoich skryptów i nie może zapisywać tych danych. Użytkownik nie może przekazywać zmodyfikowanych informacji do bramek płatności. 


6.5 Wszelkie naruszenia warunków dotyczących przetwarzania zamówień stanowią istotne naruszenie niniejszej umowy i mogą skutkować rozwiązaniem umowy z użytkownikiem i wstrzymaniem wszelkich niewypłaconych prowizji.


7. OPŁATY ZA POLECENIE


7.1 Użytkownik jest uprawniony do otrzymania opłaty za polecenie, jeśli kliknął link na stronie internetowej, w wiadomości e-mail lub w innej formie komunikacji ze SPRZEDAWCĄ PROXY, złożył zamówienie i nie zwrócił się ani nie zażądał zwrotu pieniędzy w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. Jeśli nie dokończą oni składania zamówienia, nie zwrócą Usług lub nie zażądają zwrotu pieniędzy, użytkownik nie otrzyma opłaty za polecenie.


7.2 Opłaty za polecenie będą wypłacane wyłącznie za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy wypłacać opłat za polecenie, jeśli ktoś twierdzi, że zarejestrował się za pośrednictwem użytkownika, ale nie było to śledzone przez nasz system.


7.3 Opłata za polecenie jest częścią naszych przychodów od Użytkowników, których poleciłeś. Opłata za polecenie zostanie obliczona wyłącznie na podstawie księgowości PROXY-SELLER. Opłata za polecenie zostanie przelana na Konto osobiste użytkownika w ciągu 5 dni po dokonaniu przez użytkownika płatności za nasze Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest uprawniony do opłaty za polecenie tylko wtedy, gdy Użytkownik dokona pełnej płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu PROXY-SELLER nie otrzyma płatności od Użytkownika lub zwróci taką płatność Użytkownikowi, użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania żadnej związanej z tym opłaty za polecenie.


7.4 Nasza usługa ma taki system prowizji:


7.4.1 Opłaty za polecenie są należne użytkownikowi w przypadku wygenerowania sprzedaży Usług pochodzących od Użytkowników poleconych bezpośrednio przez użytkownika. Prowizja za polecenie wynosi do 30% od pierwszego zamówienia każdego nowego poleconego i 10% od wszystkich kolejnych. Prowizja za polecenie zakupu mobilnych serwerów proxy wynosi do 10% od pierwszego zamówienia każdego nowego poleconego i 3% od wszystkich kolejnych.

7.4.2 Opłaty za polecenie nie są należne Użytkownikowi w przypadku, gdy sprzedaż Usług pochodzi od Użytkowników poleconych przez osoby polecone.


7.4.3 Opłaty za polecenie są należne Użytkownikowi tylko w przypadku, gdy sprzedaż Usług pochodzi od nowych Użytkowników. Jeśli ci Użytkownicy zamówili już nasze Usługi, zanim zostali poleceni przez Użytkownika, nie są oni uważani za nowych Użytkowników i nawet jeśli dokonają nowych zamówień za pomocą Linku Użytkownika, opłaty za polecenie nie będą należne Użytkownikowi.


7.4.4 Struktura opłat za polecenie może ulec zmianie według naszego wyłącznego uznania.

7.4.5 Zamówienia na mobilne proxy nie liczą się jako zarobki za polecenie.


7.5 Nie możesz uczestniczyć w naszym Programie Partnerskim i otrzymywać opłat za polecenie za zamówienie złożone przez Ciebie lub osoby powiązane. W przypadku próby takiego działania mamy prawo do zakończenia członkostwa w programie partnerskim, zamknięcia wszystkich powiązanych kont osobistych i wstrzymania wszelkich niewypłaconych prowizji.


7.6 Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania prowizji i zamknięcia Kont Osobistych w przypadku podmiotów stowarzyszonych, które wielokrotnie polecają użytkowników, którzy proszą o zwrot pieniędzy.8. PŁATNOŚĆ


8.1 Pod warunkiem, że osoba polecona złożyła Zamówienie, nie zwróciła Usług i nie zażądała zwrotu pieniędzy zgodnie z punktem 7.1,  opłata za polecenie stanie się należna Użytkownikowi w ciągu 5 dni od dnia, w którym Użytkownik złożył Zamówienie. Jeśli firma PROXY-SELLER prowadzi dochodzenie w sprawie przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków lub jeśli użytkownik został zawieszony lub rozwiązano z nim umowę, płatność może zostać opóźniona lub wstrzymana zgodnie z niniejszymi Warunkami i/lub obowiązującym prawem.


8.2 Firma PROXY-SELLER realizuje płatności na rzecz Partnerów wyłącznie za pośrednictwem metod płatności dostępnych na Koncie osobistym użytkownika. Użytkownik może otrzymać płatność tylko wtedy, gdy wybrał metodę płatności dostępną na Koncie osobistym i przekazał nam informacje dotyczące płatności poprzez powiązanie danych płatności na Koncie osobistym.


8.3 W przypadku niektórych metod płatności może obowiązywać minimalny próg płatności. Informacje o minimalnym progu płatności są dostępne na Koncie osobistym. W przypadku zastosowania minimalnego progu płatności, płatności zostaną dokonane dopiero po osiągnięciu przez kwotę opłat za polecenie określonego progu.


8.4 Zwrócone płatności użytkownika lub płatności pobrane z powrotem z powodu oszustwa związanego z kartą kredytową nie kwalifikują się do opłat za polecenie. Możemy opóźnić przyznanie opłat za polecenie w zależności od analizy ryzyka i procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.


8.5 Wszystkie opłaty za polecenie nie obejmują wszystkich podatków, opłat, obciążeń, ocen i innych opłat jakiegokolwiek rodzaju nałożonych na zaangażowanie użytkownika w niniejsze Warunki i są obowiązkiem użytkownika i są przez niego płatne.


9. DEFINICJA UŻYTKOWNIKA


9.1 Każdy Użytkownik, który kupuje Usługę za pośrednictwem tego Programu jest uważany za Użytkownika PROXY-SELLER i jest związany naszą Polityką Prywatności i naszymi Warunkami. W związku z tym wszystkie nasze zasady, polityki i procedury operacyjne dotyczące cen, zamówień Użytkowników, usług Użytkowników i sprzedaży usług będą miały zastosowanie do tych Użytkowników. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia złożone przez Partnera, które są sprzeczne z naszymi zasadami, polityką lub procedurami operacyjnymi.


10. MATERIAŁY CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM I ZNAKIEM TOWAROWYM


10.1 Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że jego recenzje, opisy produktów i artykuły (jeśli mają zastosowanie na jego stronie internetowej) są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami. PROXY-SELLER nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów chronionych prawami autorskimi lub znaków towarowych innych podmiotów z naruszeniem prawa.11. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I PROGRAMU


11.1 Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą założenia Konta Osobistego i kończy się z chwilą jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron. Zarówno użytkownik, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, poprzez powiadomienie drugiej strony o rozwiązaniu Umowy. Powiadomienie pocztą elektroniczną na adres użytkownika podany w naszych rejestrach jest uważane za wystarczające do rozwiązania niniejszej Umowy.


11.2 Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu Programu wypłacimy wszelkie uzasadnione zaległe zarobki, chyba że niniejsze Warunki i/lub obowiązujące prawo stanowią inaczej.


12. ROZWIĄZANIE


12.1 PROXY-SELLER, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć konto osobiste użytkownika i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub innych usług PROXY-SELLER z dowolnego powodu i w dowolnym momencie. Takie wypowiedzenie spowoduje dezaktywację lub usunięcie konta osobistego użytkownika oraz przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub naliczonych opłat za polecenie na koncie użytkownika, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu. PROXY-SELLER zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu, użytkownik natychmiast zaprzestanie korzystania i usunie ze swojej strony internetowej wszystkie linki do naszej strony internetowej oraz wszystkie nasze obrazy i inne materiały dostarczone w ramach Programu.


13. STOSUNEK STRON


13.1 Użytkownik i PROXY-SELLER są niezależnymi wykonawcami, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy żadnego partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Użytkownik nie będzie upoważniony do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie składał żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie internetowej, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z czymkolwiek w niniejszej Umowie.


14. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI


14.1 SPRZEDAWCA PROXY oraz członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy, pracownicy, akcjonariusze lub agenci któregokolwiek z nich wykluczają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek kwoty lub rodzaje strat lub szkód, które mogą wyniknąć dla użytkownika lub strony trzeciej (w tym między innymi wszelkie bezpośrednie, pośrednie, bezpośrednich, pośrednich, karnych lub wtórnych strat lub szkód, lub jakiejkolwiek utraty dochodu, zysków, wartości firmy, danych, umów, wykorzystania pieniędzy lub strat lub szkód wynikających lub związanych w jakikolwiek sposób z przerwą w działalności gospodarczej, a także z czynu niedozwolonego (w tym bez ograniczeń zaniedbania), umowy lub w inny sposób) w związku z tym Programem.


15. WYŁĄCZENIE GWARANCJI


15.1 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE PROGRAM I USŁUGI PROXY-SELLER SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. PROXY-SELLER NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM PROXY-SELLER LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN POWIĄZANYCH Z PROXY-SELLER I NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, GWARANCYJNEJ LUB DELIKTOWEJ ZA JAKIEKOLWIEK (I) BŁĘDY, POMYŁKI LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI, (II) OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, JAKIEJKOLWIEK NATURY, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z PROXY-SELLER, (III) JAKIEGOKOLWIEK DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH DANYCH OSOBOWYCH.


16. ZAWIADOMIENIA


16.1 Wszystkie zawiadomienia przekazywane nam przez użytkownika muszą być kierowane do SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD na adres support@proxy-seller.com. Możemy wysyłać powiadomienia na adres e-mail podany podczas rejestracji. Powiadomienie zostanie uznane za otrzymane i prawidłowo doręczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail. W celu udowodnienia doręczenia jakiegokolwiek powiadomienia, w przypadku wiadomości e-mail wystarczy udowodnić, że taka wiadomość e-mail została wysłana na podany adres e-mail adresata.


17. ZRZECZENIE SIĘ


17.1 Jeśli w dowolnym momencie nie będziemy nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek z obowiązków użytkownika wynikających z niniejszych Warunków lub jeśli nie skorzystamy z któregokolwiek z praw lub środków zaradczych, do których jesteśmy uprawnieni na mocy niniejszych Warunków, nie będzie to stanowić zrzeczenia się takich praw lub środków zaradczych i nie zwolni użytkownika z przestrzegania takich obowiązków.


17.2 Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania.


17.3 Żadne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie przekazane użytkownikowi na piśmie.


18. SEVERABILITY


18.1 Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany przez jakikolwiek właściwy organ za nieważny, niezgodny z prawem lub niewykonalny w jakimkolwiek zakresie, taki warunek lub postanowienie zostanie w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków i postanowień, które pozostaną ważne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.


19. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA


19.1 We wszystkich innych aspektach, które nie są przewidziane w postanowieniach Regulaminu, PROXY-SELLER i Użytkownik kierują się obowiązującym ustawodawstwem Republiki Cypryjskiej, obowiązującym prawem międzynarodowym i ustaloną uczciwą praktyką biznesową.


19.2 W przypadku sporu, Użytkownik i PROXY-SELLER są zobowiązani do jego rozstrzygnięcia w drodze pokojowych negocjacji w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni.


19.3 Spory dotyczące naruszenia zobowiązań należy przesyłać na piśmie wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi roszczenie. Należy je przesłać na nasz adres e-mail wskazany powyżej.


19.4 Jeśli taki spór(y) nie zostanie(ą) rozwiązany(e) w drodze negocjacji, wszelkie spory wynikające z Warunków lub w związku z nimi, Użytkownik i PROXY-SELLER zgadzają się, że spór może zostać skierowany do sądu w lokalizacji SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD.20. KONTAKT!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

SSV IT PROVIDER ONLINE SERVICES LTD

E-mail: support@proxy-seller.com

Adres siedziby: Agias Faneromenis, 143-145 PATSIAS COURT,

Flat/Office 201, Larnaca, Cyprus, 6031


.