Wartości błędów serwera proxy i jak je naprawić

Komentarze: 0

Błędy serwera proxy mogą wynikać z różnych przyczyn, z których każda ma swój specyficzny charakter. Rozwiązanie tych problemów wymaga dokładnej analizy komunikatów o błędach, sprawdzenia ustawień serwera proxy, dzienników zdarzeń i, w razie potrzeby, skontaktowania się z pomocą techniczną dostawcy serwera proxy. Najczęstsze błędy proxy obejmują:

 • 407 - Proxy Authentication Required
 • 400 - Bad Request
 • 403 - Forbidden
 • 404 - Not Found
 • 429 - Too Many Requests
 • 500 - Internal Server Error
 • 502 - Bad Gateway

W tym artykule szczegółowo opisano każdy błąd i sposób jego usunięcia.

Co to jest błąd serwera proxy?

Błąd serwera proxy to komunikat o błędzie wskazujący na problemy w działaniu serwera proxy używanego do przetwarzania ruchu sieciowego między urządzeniem użytkownika a zdalnym serwerem, do którego nie można uzyskać dostępu.

Błędy mogą wystąpić z powodu:

 • Problemy z połączeniem;
 • Nieprawidłowa konfiguracja;
 • Problemy z uwierzytelnianiem;
 • Problemy z siecią;
 • Ograniczenia dostępu;
 • Problemy z oprogramowaniem.

Rozwiązanie błędów serwera proxy zależy od konkretnej przyczyny ich wystąpienia.

Przegląd głównych błędów serwera proxy

Przyjrzyjmy się bliżej głównym błędom serwera proxy, ich przyczynom i rozwiązaniom.

407 - Proxy Authentication Required

1en.png

Błąd "407 - Proxy Authentication Required" wskazuje, że wymagane jest uwierzytelnienie dostępu do serwera proxy. Występuje, gdy użytkownik nie wprowadził lub nieprawidłowo określił login i hasło dla prywatnego serwera proxy lub jeśli autoryzacja została ustawiona na statyczny adres IP podczas zakupu, ale domowy adres IP użytkownika uległ zmianie. Aby naprawić ten błąd, należy upewnić się, że dane uwierzytelniające serwera proxy zostały wprowadzone poprawnie. Zaleca się również sprawdzenie aktualizacji oprogramowania lub skonfigurowanie serwera proxy w innej przeglądarce, ponieważ problem ten może być specyficzny dla określonego programu.

Poprawienie tego błędu zazwyczaj wiąże się z weryfikacją dokładności szczegółów uwierzytelniania proxy. Użytkownicy powinni dwukrotnie sprawdzić nazwę użytkownika i hasło lub, jeśli korzystają z uwierzytelniania IP, upewnić się, że ich adres IP jest zgodny z adresem zarejestrowanym u dostawcy proxy. Aktualizacja oprogramowania lub próba skonfigurowania ustawień proxy w innej przeglądarce może również pomóc w rozwiązaniu tego problemu, ponieważ może on być związany z kompatybilnością oprogramowania lub określonymi ustawieniami w konkretnej aplikacji.

400 - Bad Request

2en.png

Błąd "400 - Bad Request" wskazuje, że serwer nie może przetworzyć żądania z przeglądarki z powodu:

 • Nieprawidłowa składnia żądania HTTP lub brak wymaganych parametrów w żądaniu, takich jak nieprawidłowo określony link.
 • Oprogramowanie lub wirusy na komputerze, które blokują działanie witryny.
 • Nieaktualne pliki cookie.

Rozwiązania tego problemu obejmują wyczyszczenie pamięci podręcznej i plików cookie, wyłączenie lub dostosowanie ustawień połączenia internetowego w programie antywirusowym oraz zainstalowanie nowych wersji sterowników kart sieciowych.

403 - Forbidden

3en.png

Błąd "403 Forbidden" wskazuje, że serwer rozpoznaje żądanie, ale odmawia jego wykonania z powodu ograniczeń dostępu. Przyczyny tego błędu mogą obejmować brak praw dostępu, nieprawidłowe dane uwierzytelniające, ograniczenia lub blokowanie oparte na lokalizacji, gdzie serwer może ograniczać dostęp z niektórych adresów IP lub blokować dostęp z niektórych krajów. Aby rozwiązać ten błąd, należy:

 • Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem serwera końcowego.
 • Upewnij się, że lokalizacja adresu IP nie jest blokowana przez zasób, do którego uzyskiwany jest dostęp.
 • Skonfiguruj zaporę sieciową, aby nie blokowała dostępu do zasobu.

404 - Not Found

4en.png

Błąd "404 Not Found" wskazuje, że serwer nie może znaleźć żądanego zasobu. Oznacza to, że użytkownik zażądał adresu URL, który nie istnieje na serwerze. Zazwyczaj błąd ten jest wyświetlany, jeśli klient żąda strony lub zasobu z nieprawidłowym lub nieaktualnym adresem URL, zasób został usunięty lub przeniesiony na serwer lub użytkownik nie ma praw dostępu do żądanego zasobu. Możliwe rozwiązania dla błędu 404 Not Found:

 • Zweryfikuj adres URL, do którego uzyskujesz dostęp, aby upewnić się, że jest poprawny i zgodny ze strukturą serwera.
 • Jeśli zasób został przeniesiony lub usunięty, spróbuj skontaktować się z administracją serwera, aby uzyskać więcej informacji.

429 - Too Many Requests

5en.png

Błąd "429 Too Many Requests" oznacza, że użytkownik wysłał zbyt wiele żądań w danym przedziale czasowym, przekraczając ustalone limity serwera, co prowadzi do odrzucenia przez serwer wszelkich dodatkowych żądań. Środek ten zapobiega przeciążeniu serwera i utrzymuje stabilną wydajność. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zmniejszenie szybkości i liczby żądań wysyłanych do serwera. Przestrzeganie ograniczeń serwera.
 • Wdrożenie dłuższych opóźnień między wysyłaniem żądań.
 • Jeśli serwer zwróci nagłówek "Retry-After", wskazuje on, jak długo klient powinien czekać przed ponowieniem żądania bez ryzyka ponownego otrzymania błędu 429. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tym nagłówku.
 • Jeśli konieczne są powtarzające się żądania do określonej strony na serwerze, należy rozważyć wdrożenie buforowania w celu zmniejszenia częstotliwości kolejnych żądań.

500 - Internal Server Error

6en.png

"500 Internal Server Error" to ogólna odpowiedź na różne problemy na serwerze, wskazująca, że serwer napotkał nieoczekiwany stan, który uniemożliwił mu spełnienie żądania użytkownika. Przyczyny mogą obejmować problemy z oprogramowaniem, problemy z bazą danych, błędy konfiguracji, niewystarczające zasoby serwera, problemy z serwerem i błędy w pliku .htaccess (dla serwerów korzystających z Apache). Aby rozwiązać błąd "500", należy wykonać następujące czynności:

 • Spróbuj ponownie uzyskać dostęp do zasobu po pewnym czasie.
 • Jeśli nie możesz zidentyfikować przyczyny błędu, skontaktuj się z administratorem serwera lub dostawcą usług hostingowych w celu uzyskania pomocy.

502 - Bad Gateway

7en.png

Błąd "502 Bad Gateway" jest odpowiedzią serwera proxy wskazującą, że serwer proxy nie otrzymał prawidłowej odpowiedzi z serwera nadrzędnego. Błąd ten występuje, gdy serwer proxy nie może nawiązać komunikacji z serwerem, odebrać odpowiedzi lub przekazać odpowiedzi do użytkownika. Najczęstsze przyczyny to nieprawidłowe ustawienia serwera proxy, problemy z konfiguracją sieci oraz niedostępność lub przestój serwera nadrzędnego. Aby rozwiązać ten błąd, należy rozważyć następujące działania:

 • Sprawdź dostępność serwera upstream.
 • Sprawdź ustawienia sieciowe i integralność połączenia.
 • Spróbuj ponownie uruchomić serwer proxy. Może to pomóc w rozwiązaniu tymczasowych problemów z jego działaniem.
 • Upewnij się, że ustawienia serwera proxy są prawidłowe, w tym adres IP, port i inne parametry.
 • Tymczasowo wyłącz serwer proxy i spróbuj uzyskać bezpośredni dostęp do zasobu. Jeśli błąd nie wystąpi, problem może być związany z serwerem proxy, w którym to przypadku należy skontaktować się z pomocą techniczną dostawcy proxy w celu uzyskania pomocy.

Zalecenia dotyczące naprawiania błędów serwera proxy

Najbardziej odpowiednie metody rozwiązywania problemów spowodowanych błędami proxy obejmują:

 • Sprawdzenie ustawień serwera proxy, co wiąże się z weryfikacją poprawności adresu IP, portu, danych uwierzytelniających (w przypadku korzystania z prywatnych serwerów proxy), reguł dostępu i innych parametrów.
 • Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki i plików cookie, ponieważ pliki tymczasowe i dane przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki mogą powodować konflikty związane z witryną lub serwerem proxy.
 • Ponowna instalacja przeglądarki internetowej może rozwiązać konflikty konfiguracji i wyeliminować potencjalne uszkodzenia w plikach oprogramowania.

Należy pamiętać, że zalecenia te są ogólne, a konkretne kroki mogą się różnić w zależności od używanego serwera proxy i przeglądarki. Ponadto przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach lub ponowną instalacją przeglądarki zaleca się utworzenie kopii zapasowych ważnych danych, aby uniknąć utraty informacji.

Komentarze:

0 komentarze